AGB: Opći uvjeti prodaje i isporuke firme PREFA GmbH alu krovovi i fasade

1. Područje važenja

1.1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke su - ukoliko u pojedinačnom slučaju nije izričito i pismeno dogovoreno nešto drugo - bitan sastavni dio svih poslovnih aktivnosti koje mi poduzimamo u sklopu distribucije proizvoda koje smo proizveli i robe koju prodajemo. 

Mi izričito ne priznajemo važenje općih poslovnih uvjeta kupca. Oni vrijede samo ako ih mi u svakom pojedinačnom slučaju izričito priznamo. Izostanak neprihvaćanja niukom slučaju ne znači priznanje istog od naše strane.

1.2. Za montažne radove, koje mi u sklopu distribucije naših Prefa proizvoda poduzimamo, dodatno vrijede naši uvjeti montaže.

2. Pismena forma

Izjave, savjetovanja i zaključci, koje dajemo mi ili naši suradnici, za nas postaju obvezujući tek našom pismenom potvrdom. Da bi objašnjenja, koja naš klijent treba dati na osnovu općih uvjeta prodaje i isporuke, kao što su prigovori i tome slično bili važeći, moraju biti dati u pismenoj formi.

3. Zaključenje ugovora o isporuci

3.1. Naše ponude su neobvezujuće. Ugovori o isporuci (kupoprodajni i radionički ugovori) za nas postaju pravno obvezujući tek kad izdamo pismenu potvrdu posla, isporučimo robu ili pošaljemo fakturu.

Naša potvrda posla definira individualni sadržaj ugovora o isporuci (obim isporuke, cijene i ostale pojedinačne odredbe), a smatra se da ju je kupac prihvatio ako unutar tri dana od dostave ne uloži prigovor.

3.2. Mi smo ovlašteni, ugovornu obavezu izmijeniti ili od nje odustati, ako za izmjenu ili odustajanje postoji čvrst razlog, a izmjena ili odustajanje su za klijenta prihvatljivi.

4. Cijene

4.1. Cijene objavljene ili potvrđene od naše strane podrazumijevaju se nezapakirano, od tvornice Prefa Wasungen i bez poreza na promet. S iznimkom cijena navedenih u potvrdi posla, sve od nas navedene cijene ostaju neobvezujuće.

4.2. U slučaju da nakon ugovaranja cijene dođe do neuobičajenog povećanja cijena sirovine, mi imamo pravo da ga prenesemo na kupca, na način da se ugovorena cijena odgovarajuće poveća.

5. Valuta

5.1. Isporuke se u pravilu obračunavaju i plaćaju u eurima.

5.2. Ukoliko se plaćanje izričito ugovori u inozemnoj valuti, fakturiranje se radi tako da svaki rizik za nas zbog promjene tečaja bude isključen. Ovo se postiže tako da se u odnosu na ugovorenu valutu usporede srednji tečajevi frankfurtske burze na dan predaje potvrde o narudžbi i na dan primitka uplate po računu. Ako je potonji tečaj niži od prvog, iznos računa se povisuje u istom odnosu, a razliku plaća kupac u fakturiranoj valuti.


6. Plaćanje i kašnjenje plaćanja

6.1. Zaračunati iznos treba bez odlaganja platiti u roku osam dana od datuma računa.

6.2. Naš kupac nije ovlašten odbiti ili zadržavati izvršenje svojih obaveza, niti kompenzirati plaćanje protuzahtjevom, osim u slučaju da mi pismeno priznamo kupčev zahtjev ili je kupčev zahtjev pravosnažno utvrđen. Ako smo mi priznali kupčevu reklamaciju, onda je on obavezan platiti samo alikvotni dio koji odgovara opsegu korisne isporuke.

6.3. Ukoliko u pojedinačnom slučaju primimo kupčeve vrijednosne papire ili čekove, oni će, pod uvjetom da su ispravno unešeni, biti priznati uz odbijanje kamata i troškova.

6.4. U slučaju kašnjenja plaćanja, ili ukoliko saznamo za poteškoće u plaćanju našeg kupca, ovlašteni smo sve još otvorene zahtjeve odmah proglasiti dospjelima za plaćanje, uz istovremenu obustavu svih daljnjih isporuka, odustati od svih još neispunjenih ugovora, a preostale isporuke izvršiti samo po plaćanju unaprijed.

6.5. Naš kupac obavezan nam je po nastupanju kašnjenja u plaćanju platiti zatezne kamate u visini uobičajenih bankovnih kamata, ali minimalno 5% iznad odgovarajuće osnovne kamatne stope Deutsche Bundesbank. Osim toga, mora nam nadoknaditi sve troškove opomene i računovodstvene troškove. Kupac ima pravo podastrijeti dokaz da nije došlo do štete ili da je ona manja.

7. Predmet isporuke

7.1. Kvaliteta predmeta isporuke određena je našim radnim nalogom, našim tehničkim opisima, odgovarajućim DIN normama, kao i tehničkim mogućnostima našeg pogona, pri čemu svaki prethodni propis o kvaliteti isključuje slijedeći.

7.2. Kod proizvoda koji se proizvode masovno, prilikom isporuke dopuštena su odstupanja od težine i broja komada i dr., kao i postotak škarta do 3%. Za račun fakturiranih vrijednosti mjerodavne su jedinice količina koje mi izračunamo.

8. Isporuka i prijelaz rizika

8.1. Isporuka je nastupila u trenutku kad mi predmet isporuke

  • u našem pogonu ili na drugom prodajnom mjestu spremimo klijentu za preuzimanje ili
  • predamo prijevozniku, također i u slučaju kad je slanje na naš trošak.

8.2. Kada dođe do isporuke, prema prethodnom članku, rizik u odnosu na predmet isporuke prelazi na kupca.

8.3. Ukoliko mi moramo izvršiti prijevoz - na vlastiti trošak ili na trošak kupca, mi imamo pravo izbora prijevoznog sredstva.

8.4. Kod franko isporuka u inozemstvo, svi troškovi carine i drugi uvozni izdaci idu na teret kupca.

9. Rokovi isporuke

9.1. Rokovi isporuke, u nedostatku posebne pogodbe važe kao približni i neobvezujući.

9.2. Ukoliko u neuobičajenoj mjeri prekoračimo dogovorene rokove isporuke, kupac može, nakon zadavanja primjerenog dodatnog roka odstupiti od ugovora. Ukoliko do prekoračenja roka isporuke dođe zbog razloga koji leže u proizvodnji, a koje unatoč brižnosti dobrog trgovca nemožemo otkloniti (naročito štrajkovi, problemi u proizvodnji, nedostaci u sirovini i sl.) kupac ima pravo odustati od ugovora tek nakon prekoračenja roka u trajanju 2 mjeseca i davanja primjerenog naknadnog roka.

9.3. Robu za koju je obaviješten da je spremna za isporuku kupac mora odmah preuzeti, u suprotnom, imamo pravo robu na trošak i rizik kupca prema našem nahođenju skladištiti i odmah zaračunati.

10. Pridržaj vlasništva

10.1. Isporučena roba ostaje do plaćanja prodajne cijene i podmirenja svih zahtjeva nastalih iz poslovnog odnosa i zahtjeva koji još nastaju iz predmeta prodaje, pridržana roba u našem vlasništvu. Dodavanje pojedinih stavki u otvoren račun ili poravnanje salda i njegovo prihvaćanje ne utječu na pridržaj vlasništva. Ako je u vezi s plaćanjem prodajne cijene od strane kupca obrazloženo mjenično jamstvo Prefe, onda pridržaj vlasništva ne nestaje prije nego što je provedena naplata mjenice od strane kupca.

10.2. Ukoliko kupac robu s pridržajem prerađuje u novu pokretnu stvar, onda prerada ide u našu korist, bez ikakvih obaveza za nas. Nova stvar postaje naše vlasništvo. Kod prerade zajedno s robom koja ne pripada nama, mi stičemo suvlasništvo na novoj stvari u odnosu vrijednosti pridržane robe i druge robe u vrijeme prerade. Ako se pridržana roba spoji ili pomiješa s robom koja ne pripada nama prema §§ 947, 948 BGB, onda mi postajemo suvlasnici u skladu sa zakonskim odredbama. Ako kupac spajanjem ili miješanjem stekne vlasništvo, onda već sada na nas prenosi suvlasništvo u odnosu vrijednosti pridržane robe prema robi u vrijeme spajanja ili miješanja. Kupac u tim slučajevima mora stvar koja je u našem vlasništvu ili suvlasništvu, a koja je također pridržana stvar u smislu daljnjih odredbi, besplatno skladištiti.

10.3. Ukoliko kupac proda pridržanu robu samu ili zajedno s robom koja ne pripada nama, onda, kupac već sada ustupa potraživanje koje proizlazi iz daljnje prodaje u visini vrijednosti pridržane robe sa svim sporednim pravima i s pravom prvenstva; mi prihvaćamo ustupanje. Vrijednost pridržane robe je iznos našeg računa zajedno s dodatkom za osiguranje u visini 10%, koji se međutim ne obračunava, ako je u suprotnosti s pravima trećih. Kad je preprodana pridržana roba u našem vlasništvu, onda se ustupanje potraživanja proteže na iznos koji odgovara našem udjelu u suvlasništvu. Točka 10.1. članak 2 važi odgovarajuće za produženi pridržaj vlasništva; prethodno ustupanje prema točki 10.3. članak 1 i 3 proteže se i na zahtjeve salda.

10.4. Ako kupac pridržanu robu u znatnom obimu ugradi u parcelu treće osobe, onda on već sada ustupa potraživanja koje nastaju prema trećima ili onima kojih se to tiče u visini vrijednosti pridržane stvari sa svim sporednim pravima, uključujući pravo na odobrenje sigurnosne hipoteke s pravom prvenstva. Mi prihvaćamo ustupanje. Točka 10.3 članak 2 i 3 vrijede odgovarajuće.

10.5. Ako kupac pridržanu robu u znatnom obimu ugradi u svoju parcelu, onda on već sada ustupa potraživanja koja nastaju iz prodaje parcele ili iz prava vezanih uz parcelu u visini vrijednosti pridržane stvari sa svim sporednim pravima i s pravom prvenstva. Ustupanje se proteže i na zahtjeve kupčevog salda. Mi prihvaćamo ustupanje. Točka 10.2 članak 2 i 3 vrijede odgovarajuće.

10.6. Kupac ima pravo i ovlašten je dalje prodati, upotrebljavati ili ugraditi pridržanu robu samo u uobičajenom, ispravnom poslovanju i samo u mjeri da zahtjevi u smislu točaka 10.3, 10.4 i 10.5 stvarno prijeđu na nas. Ovo pravo odn. ovlast se gubi, ako kupac kasni s plaćanjem pridržane robe. Kupac nema pravo na druge vrste raspolaganja pridržanom robom, naročito zalaganje ili u svrhu osiguranje tražbine. Obavezan je osigurati naša prava prilikom daljnje prodaje pridržane robe u visini zahtjeva za kredit nabavne cijene.

10.7. Kupac je na naš zahtjev obavezan dati nam obavijest o stanju pridržane robe, uključujući preprodanu pridržanu robu. Kod kašnjenja u plaćanju kupca ovlašteni smo, i bez korištenja prava odustanka i bez postavljanja dodatnog roka na trošak kupca zatražiti privremeno povlačenje pridržane robe. Za provedbu našeg zahtjeva za povlačenje ovlašteni smo, po prethodnoj najavi i postavljanu roka ući u pogon kupca i odnijeti pridržanu robu. Ovlašteni smo povučenu pridržanu robu iskoristiti za podmirenje svojih zahtjeva, ukoliko smo odustali od ugovora ili ako su ispunjeni uvjeti za obeštećenje zbog neispunjenja. Ostvarenje našeg pridržanja vlasništva, naročito povrat ili zapljena ili unovčenje predmeta, znače odustajanje od ugovora samo ako mi to izričito pismeno izjavimo.

10.8. Mi ovlašćujemo kupca, uz pravo opoziva, da povuče u skladu s točkama 10.3., 10.4. i 10.5. ustupljena potraživanja. Mi nećemo iskoristiti svoje pravo na naplatu, tako dugo dok kupac ispunjava svoje obaveze plaćanja, također i prema trećima. Na naš zahtjev kupac je obavezan imenovati dužnike ustupljenih potraživanja i obavijestiti ih o ustupanju; mi smo ovlašteni i sami obavijestiti dužnike o ustupanju. Kupac je dužan nama radi ostvarenja naših prava prema trećima dati potrebne informacije i podloge, naročito imenovati otkupitelje s adresom.

10.9. Kupac je dužan bez odlaganja obavijestiti nas o mjerama prisilne naplate trećih na pridržanoj stvari ili ustupljenim potraživanjima, uključujući predaju potrebnih podloga za ulaganje prigovora. Ovo vrijedi i za ostala ometanja.

10.10. Prestankom plaćanja, pokretanjem stečaja, vanparnične pogodbe gubi se pravo na preprodaju, korištenje ili ugradnju pridržane stvari i punomoć za naplatu ustupljenih potraživanja, kod protesta čeka ili mjenice također se gubi ovlaštenje za naplatu.

10.11. Osiguranja naručena za nas protežu se i na one obveze, za koje će se u slučaju nelikvidnosti odlučiti stečajni upravitelj.

11. Reklamacija i zahtjev za obeštećenjem

11.1. Kupac mora predmet isporuke odmah po isporuci ukoliko je to moguće pregledati i odmah prijaviti eventualne nedostatke. Ako kupac ne izvrši prijavu, roba se smatra odobrenom, osim ako se radi o nedostatku koji prilikom pregleda nije bio uočljiv. Ukoliko se takav nedostatak pojavi kasnije, odmah po uočenju treba ga prijaviti; u protivnom, roba se unatoč takvom nedostatku smatra odobrenom. Prijava treba (prema točki 2.) u svakom slučaju biti u pisanom obliku.

11.2. Zahtjevi za obeštećenjem, osim zahtjeva za naknadu štete zbog povrede života, tijela ili zdravlja, zastarijevaju godinu dana od isporuke predmeta, ukoliko zakonski propisi ne određuju duži rok zastare.

11.3. Ukoliko kupac zatraži otklanjanje nedostatka, mi možemo birati između zamjenske isporuke ili naknadne ispravke. 11.4. Naknadu štete vršimo samo pod uvjetima iz točke 12.

11.5. Pravo na reklamaciju ima samo neposredan kupac i ono nije prenosivo.

12. Naknada štete i odustajanje

12.1. Mi odgovaramo za štete samo ako su uzrokovane povredom obveze, namjernom ili uzrokovanom grubim nemarom od strane nas, naših zakonskih zastupnika ili naših pomoćnika.

12.2. Bez ovog ograničenja, dakle i za jednostavnu povredu obaveze uslijed nemara nas, naših zakonskih zastupnika ili naših pomoćnika, odgovaramo za štete nastale uslijed povrede života, tijela ili zdravlja.

12.3. Mi jamčimo, neovisno o točki 12.1 i kod jednostavnih nemarnih povreda bitnih ugovornih obaveza od strane nas, naših zakonskih zastupnika ili naših pomoćnika. Odgovornost se, međutim, u tom slučaju ne proteže na ugovorne, tipične za struku ili nepredvidive štete.

12.4. Uz to mi jamčimo i prema propisima zakona o jamstvu na proizvode.

12.5. Pravo odustanka kupca, koje nije opravdano nedostatkom predmeta isporuke je isključeno, ukoliko se zasniva na povredi obaveze koja nije uzrokovana od naše strane.

13. Zaštita intelektualnog vlasništva

13.1. Tehnika izrade i oblikovanja naših proizvoda koju smo razvili tijekom pripreme i provedbe posla posebno je zaštićena, također i u slučaju kad zakonska zaštita (prava patenta i uzorka i sl.) ne postoje. Našem kupcu je zabranjeno da tehniku koja mu je učinjena dostupnom prepuštanjem konstrukcije, isporukom, objašnjenjem postupka izrade i slično koristi za svoju izvedbu - čak i u slučaju daljnjeg tehničkog razvoja, ili da je je na bilo koji način učini pristupačnom trećima. Ukoliko naš kupac povrijedi ovu ugovornu obavezu, pripadaju nam sva prava u okviru zakonske zaštite intelektualnog vlasništva.

13.2. Kupac jamči za to da proizvodnjom naručenih proizvoda u skladu s njegovim uputama neće biti povrijeđena prava trećih, npr. patentna prava, prava zaštite uzorka i slično. On nas ima smatrati slobodnim od svih u tom smislu podnijetih tužbi i odštetnih zahtjeva.

14. Alati

Alati koje proizvodimo za proizvodnju naručenih proizvoda ostaju u našem vlasništvu čak i ako kupac plati troškove alata.

15. Mjesto izvršenja i sjedište suda

15.1. Mjesto izvršenja za sve poslove iz ugovora (naročito isporuke, plaćanja uključujući zahtjeve iz čekova i promjene) je naše sjedište poduzeća u Wasungenu.

15.2. Za sve ugovorne ili jamstvene zahtjeve iz ugovora ili u vezi sadržaja ugovora, vrijedi slijedeće: Ako su obje ugovorne strane trgovci, pravne osobe ili javne službe, sjedište suda je po našem izboru naše sjedište u Wasungenu ili sjedište naših odvjetnika u Münchenu. Prethodna odredba ne važi kada su uključeni drugi novčani odštetni zahtjevi ili je za tužbu izričito određeno sjedište suda.

15.3. Ako kupac nema sjedište u Saveznoj republici Njemačkoj ili ako osoba uključena u parnicu nakon isteka ugovora premjesti svoje prebivalište izvan Savezne republike Njemačke, ili njeno prebivalište u vrijeme podizanja tužbe nije poznato, sjedište suda je po našem izboru naše sjedište u Wasungenu ili sjedište naših odvjetnika u Münchenu.

15.4. Prema našem izboru je uz to nadležan zakonski nadležan sud.

15.5. Primjenjuje se isključivo njemačko pravo.